Verksamheten

Vårt arbete med barnen utgår från den nationella läroplanen och Stockholms stads styrdokument samt vår egen vision och verksamhetsidé.

Förskolans läroplan, Lpf 98

Vårt arbete med barnen utgår från förskolans läroplan och är målinriktat inom Normer och värden, Utveckling och lärande, Barns inflytande, Förskola och hem samt Samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet.

Lässtund

Visionen för vårt arbete med barnen

Omtanke om barn behöver pedagoger som visar omtanke. Samspel mellan barn behöver pedagoger som samspelar. Lärande barn behöver pedagoger som lär.
Tillsammans med barnen skapar vi vär(l)den.

Rita

Vår syn på barns lärande

Fyrtornets pedagogiska inriktning är den klassiska förskolepedagogiken med stolta traditioner och tilltro till barns egen förmåga. Barn vill utforska, se, höra och förstå. De vill göra det själva och tillsammans med andra barn och med oss vuxna. Vi ger barnen möjlighet att utveckla sin förmåga att bygga, skapa med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

Vi låter barnen göra färdigt sina arbeten och få känna tillfredsställelse. Vi vill stimulera barnets fantasi genom att locka fram deras frågor, berättelser och förståelse av världen. Det gör vi när vi berättar, talar med varandra, läser, sjunger, rör oss och utforskar.

Vi vill att barnen lär sig att vara ansvarstagande genom att låta dem klä på sig själva, packa sin ryggsäck, ta ansvar i vardagssysslor som att, duka bordet och bjuda in till måltid. Vi vill att barnen lär sig att respektera sig själva och andra liksom allt levande

Museum