Aktiviteter

Vi på förskolan strävar efter att varje barn får utveckla sin lust och förmåga att leka och lära, sin identitet och känna trygghet

Lek och lärande

Vi på förskolan strävar efter att varje barn får utveckla sin lust och förmåga att leka och lära, sin identitet och känna trygghet. Vi månar om den fria leken som en kreativ och fantasiskapande process, med rolltagning, samspel, upplevelse av spänning och skratt. Leken är också ett sätt för barn att lära känna sina förmågor, sin kropp och sina gränser

Lässtund

Naturvetenskapen, språket och kulturen

Vi arbetar också på ett medvetet sätt med naturvetenskapen, språket och kulturen. Vi strävar efter att varje barn tillägnar sig innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld, sin förståelse för rum och form samt ser sambanden i naturen. Vi undersöker naturen och dess skiftningar i tid och rum och låter barnen vara nyfikna med sina frågor om varför det blåser, regnar och hur vågorna uppstår.

Vi låter barnen engagera sig i kulturlivet genom att gå till biblioteket, besöka teaterföreställningar och genom våra sagostunder. Att utveckla språket är att kunna göra sin röst hörd, kunna lyssna till och förstå andras röster, påverka sin situation och växa i självständighet och ansvar.

Vi har egna sångsamlingar där vi sjunger tillsammans med barnen. De barn som har ett annat modersmål än svenska visar vi respekt och önskar att de ska kunna utveckla sin kulturella identitet genom berättelser som anknyter till deras ursprung, genom böcker och lekar och genom våra samtal med deras anhöriga.


Idrott och hälsa

Vi har gymnastikgrupper i vår fina lekhall där barnen lär sig motorik och rörelse och får utlopp för sin energi.


Övergång till förskoleklass

Vi har en 5-årsklubb där alla femåringar på ett lustfyllt sätt får förbereda sig inför skolstarten. Vi är också på upptäcktsfärd bortom förskolans kända miljö för att få nya intryck och vidgade vyer.


Lässtund